PRODUKTY

Sofy i kanapy

Stołki i taborety

Podpory do stania

Ławki

Wieszaki

Akcesoria

WYPRZEDAŻ

Strony

regulamin sklepu FURNET

R E G U L A M I N


I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy FURNET dostępny pod adresem www.krzesla-i-fotele.com.pl prowadzony jest przez firmę "PINEA", mająca swoją siedzibę w Łodzi, przy ulicy Liściastej 74B, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki i posługującą się numerem NIP 725 000 84 66 oraz numerem Regon 471465493.

2. Sklep internetowy FURNET prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Nabywcą, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczną, osoba prawna lub inna instytucja.

 

II. Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji prowadzonych w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego FURNET w chwili składania zamówienia.

2. Podane przez Sklep ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Oferowane przez Sklep towary są fabrycznie nowe, nieużywane i nieuszkodzone.

4. Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta.

5. Niektóre z oferowanych towarów mogą być w chwili składania zamówienia niedostępne z przyczyn niezależnych od Sklepu, o czym każdorazowo Nabywcy są informowani poprzez określenie terminu realizacji zamówienia.

III. Zamówienia

1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.krzesla-i-fotele.com.pl, korzystając z formularza zakupu, a w szczególnych przypadkach także przy użyciu poczty elektronicznej lub faksem w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku między 9.30 a 16.30. Zamówienia składane ustnie nie będą przekazywane do realizacji.

2. Wszystkie dane Nabywców podane w trakcie składania zamówienia objęte są tajemnicą zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom postronnym.

3. Zamówienia potwierdzane są telefonicznie i / lub pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin. Do tego czasu możliwe jest anulowanie zamówienia. Po potwierdzeniu nie ma możliwości anulowania zamówienia.

4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu) w ciągu 2 dni roboczych, zostanie ono automatycznie anulowane, chyba że w tym czasie Nabywca dokona płatności.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących uzasadnione wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. O odmowie realizacji zamówienia i jej przyczynach Sklep powiadomi Nabywcę telefonicznie lub mailowo.

6. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem firmy "PINEA", do wystawienia paragonu lub faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.

7. Dostawy są realizowane przez firmy kurierskie lub pocztę, pod adres wskazany w zamówieniu. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie firmy "PINEA".

8. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi pomiędzy Nabywcą a Sklepem do zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość.

IV. Dostawa produktów i transport

1. Czas realizacji zamówienia oraz sposób i koszt dostawy podany obok każdego wyrobu widoczny jest podczas składania zamówienia.

2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie spowodowanego niezależnymi przyczynami. O wszelkich zmianach terminu dostawy każdy nabywca składający zamówienie zostanie niezwłocznie poinformowany.

3. Koszt dostawy zakupionego towaru wynosi 19,00 zł za sztukę*, o ile nie podano inaczej. W przypadku zamówienia większej ilości zarówno cena towaru jak i koszt dostawy może być negocjowany.

4. W przypadku płatności przy odbiorze doliczany jest koszt pobrania w wysokości 15,00 zł.

5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia odebranego towaru.

6. Przed pokwitowaniem odbioru towaru zalecane jest sprawdzenie, czy nie nastąpiło jego uszkodzenie w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, przy rozpatrywaniu ewentualnej reklamacji istotne znaczenie będzie mieć spisany w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokół Reklamacji".

7. Jeżeli przed wydaniem przesyłki Nabywcy okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, kurier ustala protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kurier zobowiązany jest wykonać te czynności także na żądanie Nabywcy, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności Nabywcy, a jeżeli nie jest to możliwe, kurier dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

8. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub jej uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, kurier zobowiązany jest ustalić stan przesyłki na żądanie Nabywcy zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

9. Przyjęcie przesyłki przez Nabywcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w czasie transportu, chyba że szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć Nabywca stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

V. Zwrot towaru i reklamacja

1. Nabywca, który dokonał zakupu w Sklepie, może zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie (wzór do pobrania tutaj) lub innym trwałym nośniku w terminie czternastu dni, liczonych od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Nabywcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot wartości nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca zastrzegł wyraźnie dokonanie zwrotu ceny w inny sposób.

3. Sklep zwraca Nabywcy koszt przesłania zwracanego towaru, jeżeli Nabywca wybrał najtańszy możliwy sposób. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Nabywcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Zwrócić można tylko towar kompletny, nieuszkodzony i w stanie niezmienionym.

5. Prawo zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku zakupu dokonanego przez instytucje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także jeżeli towar wyprodukowany został na indywidualne zamówienie Nabywcy w określonej przez niego wersji kolorystycznej i materiałowej.

6. Nabywca ma prawo do reklamowania towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem. Reklamację należy złożyć na piśmie oraz umieścić w niej takie informacje jak: datę zawarcia umowy sprzedaży, wskazanie, czy roszczenie wynika z gwarancji, czy też niezgodności towaru z umową, cechy zakupionego produktu, zapłaconą kwotę i sposób płatności, dodatkowe dane, np. numer zlecenia albo klienta, przyczynę reklamacji, oraz inne dane, które mogą być istotne.

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa powyżej, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. do odwołania.

 

 

*produkty, których waga nie przekracza 30 kg.

powrót do poprzedniej strony

podpowiedź:

1. Wyszukiwarka produktów jest prostym narzędziem do znajdowania produktu, którego nazwę znamy lub wiemy, kto jest jego producentem.

2. Jeżeli szukasz produktu, wpisz jego nazwę w górne pole wyszukiwarki, a następnie kliknij w "lupkę" obok.

3. Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie produkty danego producenta, wybierz go z rozwijanej listy w dolnym polu wyszukiwarki i kliknij w "lupkę".

podpowiedź:

1. Większość produktów oferujemy w bogatej gamie kolorów, wykończeń i rodzajów. Możesz więc wybrać takie, które uznasz za najbardziej odpowiednie. Jeżeli tego nie zrobisz, na zamówieniu do wybranego produktu przypisane zostaną cechy domyślne.

2. Zestaw dostępnych cech danego produktu znajdziesz po kliknięciu na jeden z przycisków pod napisem "Wybierz cechy:". Wpisz także odpowiednią wartość w pole określające ilość.

3. To, co wybierzesz, może mieć wpływ na cenę produktu, termin oraz koszt dostawy. Będzie to widoczne pod wybranymi cechami.

4. A kiedy już dokonasz wyboru, kliknij przycisk "dodaj do koszyka" i albo złóz zamówienie, albo kontynuuj zakupy.

pomoc koszyk

podpowiedź:

Termin dostawy tego produktu zależny jest od wersji, jaką wybierzesz.